Ангилал

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын СӨБ-ын тухай хууль, БСШУ-ны сайдын 405-р тушаалыг үндэслэл болгон боловсруулав. 1.1. Цэцэрлэг нь Монгол Улсын “Боловсролын тухай хууль”, “СӨБ-ын тухай хууль, “Бага дунд боловсролын тухай хууль”, болон бусад хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн болон бусад холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан тушаал, шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. 1.2. Цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон

Дэлгэрэнгүй